VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Základy podnikania - modul Poradenstvo - prevencia a predpoklad úspechu pri hľadaní zamestnania

Cieľ modulu:

Poradenský výcvikový kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie na trhu práce, resp. chcú ako SZČO začať podnikať v podnikateľskom sektore. Je vhodný pre absolventov stredných škôl ohrozených nezamestnanosťou, členov špecifických, na trhu práce ohrozených skupín (občania so ZPS, Rómovia, ...). Absolvovanie kurzu umožní účastníkom osvojiť si potrebné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce, v oblasti podnikateľskej činnosti, bude ich motivovať k aktivite a zodpovednosti pri budovaní vlastnej pracovnej kariéry, posilňovať adaptabilitu a predpoklady profesijno - sociálneho uplatnenia

Profil absolventa modulu:

Absolventi kurzu:

Učebný plán:

 1. Človek a práca, pracovné prostredie
 2. Sebapoznanie a sebariadenie
 3. Stratégie zvládania náročných situácií
 4. Komunikácia a jej význam v bežnom pracovnom živote
 5. Videotréning
 6. Životopis a inzeráty
 7. Základné právne minimum
 8. Výberové konanie, konkurz
 9. Stratégia vlastnej pracovnej sebarealizácie – plánovanie kariéry
 10. Osobnosť človeka so ZPS
 11. Rómovia a majoritná spoločnosť v SR
 12. Sociálno-psychologický výcvik
 13. Záverečná skúška

Ukončenie modulu:

Časový rozsah modulu:

50 vyučovacích hodín

Cena:

Kurz organizujeme na základe objednávky ucelenej skupiny. Podľa počtu osôb v skupine sa stanoví cena.

Založenie súkromnej firmy
Daňové minimum
Byť úspešný pri hľadaní zamestnania
Poradenstvo - prevencia a predpoklad úspechu pri hľadaní zamestnania