VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Základy podnikania - modul Byť úspešný pri hľadaní zamestnania

Cieľ modulu:

Poradenský výcvikový kurz je zároveň tréningovým programom určeným pre rôzne rizikové skupiny evidovaných nezamestnaných (dlhodobo nezamestnaných, absolventov škôl, ženy nad 50 rokov, ženy po materskej dovolenke), ktorí majú problémy uplatniť sa na trhu práce. Projekt sleduje nácvik takých aktivít a získanie takých zručností, ktoré majú pomôcť absolventom kurzu identifikovať svoje vlastnosti, zručnosti, vedomosti, pozitíva osobnosti tak, aby sa zvýšila ich úspešnosť pri profesijnej orientácii a hľadaní zamestnania z hľadiska dlhodobejšej perspektívy. Projekt ďalej sleduje získanie verbálnych a neverbálnych zručností, nadväzovanie vzťahových relácií a nácvik schopností sebapresadzovania. Okrem toho je cieľom zvýšiť právne vedomosti, ktorých absencia spôsobuje nezamestnaných pri hľadaní si zamestnania a komunikácii s potencionálnymi zamestnávateľmi. Cieľom prezenčného, poradensko - výcvikového kurzu je aj naučiť účastníkov zvládať náročné situácie a stres, ktoré im prináša podnikateľská činnosť, resp. nezamestnanosť, viesť ich k schopnosti aktívnej, asertívnej komunikácie s prostredím, s inými, k potrebe sústavnej práce na vlastnom osobnostnom a profesionálnom vývine.

Profil absolventa modulu:

Absolvent prezenčného poradensko - výcvikového kurzu bude schopný:

Učebný plán:

  1. Otvorenie – odstránenie bariér
  2. Sebahodnotenie – tvorba bilančnej tabuľky
  3. Techniky aktívneho hľadania zamestnania
  4. Komunikácia
  5. Kultúra osobnosti
  6. Zákonník práce a zákon o zamestnanosti
  7. Záverečný pohovor
  8. Záverečná skúška

Ukončenie modulu:

Časový rozsah modulu:

50 vyučovacích hodín

Cena:

Kurz organizujeme na základe objednávky ucelenej skupiny. Podľa počtu osôb v skupine sa stanoví cena.

Založenie súkromnej firmy
Daňové minimum
Byť úspešný pri hľadaní zamestnania
Poradenstvo - prevencia a predpoklad úspechu pri hľadaní zamestnania