VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Funkciu technika požiarnej ochrany môžu podľa platných predpisov vykonávať len pracovníci s požadovanou odbornou spôsobilosťou. V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z., § 11, ods. 7 „odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže získať len fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním“. Základná odborná príprava je určená záujemcom, ktorí chcú získať kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

Cieľová skupina:

kurz je určený pre záujemcov o prácu v tejto oblasti. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Cieľ kurzu:

účastníci si osvoja komplex odborných poznatkov nevyhnutných k vykonávaniu funkcie požiarneho technika a k záverečnej skúške na KRHaZZ. Cieľom je informatívne oboznámiť poslucháčov s predpismi o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s predmetom činnosti a na konkrétnych príkladoch aplikovať praktické použitie jednotlivých ustanovení predpisov v praxi v priebehu základnej odbornej prípravy, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých tematických blokoch. Kurz je realizovaný prezenčnou formou.

Program:

1. Predpisy požiarnej ochrany
2. Zákon o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom ich činnosti, organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi, základy procesov horenia a hasenia
3. Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení
4. Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácia s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, hasiace prostriedky a iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov atď.

Absolventi získajú potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technika požiarnej ochrany, ktoré je potrebné predložiť ku skúške na krajskom riaditeľstve HaZZ v mieste trvalého bydliska.

Časový rozsah kurzu

120 vyuč. hod. (3 x 5 dní, v obtýždňových blokoch)

Účastnícky poplatok:

405 € s DPH

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania školenia. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na školenie nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili.
Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu.
Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Bezpečnostný technik
Aktualizačná odborná príprava požiarnych technikov
Akualizácia bezpečnostných technikov
Školenie elektrotechnikov
Kurz motorových vozíkov
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov
Kurz prvej pomoci