VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Bezpečnostný technik

(Kvalifikačný kurz bezpečnostných technikov)

Na Slovensku je oblasť BOZP pri práci právne upravená zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce ako základným pracovnoprávnym predpisom. Najvyššiu vedomostnú úroveň z oblasti BOZP okrem vedúcich pracovníkov musia mať bezpečnostní technici, ktorí sú vlastne poradnými orgánmi vedúcich organizácií. Bezpečnostní technici napomáhajú vedúcim pracovníkom pri plnení ich povinností, upozorňujú ich na zistené nedostatky, podávajú návrhy na ich odstránenie. Tým však nie sú dotknuté povinnosti vedúcich pracovníkov pri zabezpečovaní takých pracovných podmienok, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života a zdravia pracovníkov. Absolventi kurzu získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon bezpečnostného technika.

Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas, bezpečnostný technik je však povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia aktualizačnú odbornú prípravu. Skúšky na autorizovaného bezpečnostného technika je možné robiť až po získaní osvedčenia bezpečnostného technika a dvojročnej praxi.

Cieľová skupina:

kurz je určený pre záujemcov o prácu v tejto oblasti. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Cieľ kurzu:

účastníci si osvoja komplex poznatkov nevyhnutných k vykonávaniu funkcie bezpečnostného technika.

Program:

1. Otvorenie a organizačné pokyny
2. Všeobecné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti
3. Osobitné požiadavky podľa právnych predpisov nadväzujúcich na ZP a zákon o BOZP
4. Právne predpisy nadväzujúce na zákon o verejnom zdravotníctve vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia
5. Špecifická oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odvetví
6. Záverečné skúšky, overovanie znalostí, konzultácie

Absolventi akreditovaného kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Časový rozsah kurzu

176 vyuč. hod. (4 x 5 dní, v obtýždňových blokoch)

Účastnícky poplatok:

552 € s DPH

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania školenia. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na školenie nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili.
Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu.
Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Požiarny technik
Aktualizačná odborná príprava požiarnych technikov
Akualizácia bezpečnostných technikov
Školenie elektrotechnikov
Kurz motorových vozíkov
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov
Kurz prvej pomoci