VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

OBSLUHA VOZÍKOV - základné školenie

Základné školenie je určené záujemcom o získanie kvalifikácie a odbornej spôsobilosti oprávňujúcej k vykonávaniu činností súvisiacich s obsluhou motorových vozíkov. Do kurzu môže byť zaradený záujemca pri splnení nasledovných podmienok:

Cieľ základného školenia:
účastníci nadobudnú komplex odborných poznatkov a praktických zručností nevyhnutných k ovládaniu a obsluhe motorových vozíkov, manipulácii s prepravovaným materiálom, naučia sa základné činnosti pri obsluhe a pravidelnej údržbe motorových vozíkov.

Organizácia školenia:
prezenčný kurz pozostávajúci z teoretickej výučby a praktického výcviku, kurz je organizovaný pre rôznych záujemcov, zástupcov zamestnávateľských subjektov. V prípade, že zamestnávateľ potrebuje vyškoliť, odborne pripraviť skupinu minimálne 6 zamestnancov, je možné školenie uskutočniť v priestoroch zamestnávateľa. Takisto zabezpečujeme aj rozširovacie školenia pre vodičov motorových vozíkov.

Časový rozsah:
podľa prílohy číslo 7 Vyhl.MPSVaR číslo 356/ 2007 Z.z., podľa druhu vozíkov

Účastnícky poplatok za osobu:
150,- € vrátane DPH

OBSLUHA VOZÍKOV - opakované školenie

Opakované školenie je určené pre obsluhu motorového vozíka, ak od posledného školenia ešte neuplynulo 12 mesiacov. Neúčasť na opakovanom školení je dôvodom pre stratu platnosti preukazu.

Cieľ opakovaného školenia:
aktualizácia a doplnenie vedomostí účastníkov o najaktuálnejšie predpisy, normy, poznatky a skúsenosti v oblasti uplatňovania zásad BOZP pri obsluhe motor. vozíkov.

Doklady potrebné pri otvorení školenia:
preukaz obsluhy motorových vozíkov.

Časový rozsah:
8 vyuč. hodín.

Účastnícky poplatok:
35,- € vrátane DPH

OBSLUHA VOZÍKOV - rozširovacie školenie

Rozširovacie školenie je určené záujemcom o rozšírenie oprávnenia obsluhy motorových vozíkov.

Cieľ rozširovacieho školenia:
teoreticky aj prakticky pripraviť účastníkov na vykonávanie činností súvisiacich s rozšírením oprávnenia (preukazu) obsluhovateľa motorových vozíkov na ďalšiu triedu a druh.

Charakter školenia:
prezenčný kurz pozostávajúci z teoretickej a praktickej časti.

Forma ukončenia:
absolventi rozširovacieho školenia získajú doklad „Preukaz obsluhy motorových vozíkov“ s uvedením rozšírenia oprávnenia a vyznačením absolvovania rozširovacieho školenia v evidenčnom liste obsluhy motorového vozíka.

Doklady potrebné pri otvorení školenia:
pôvodný preukaz obsluhy motorových vozíkov

Časový rozsah:
50 % rozsahu teoretickej časti a 50 % rozsahu praktickej časti základného školenia

Účastnícky poplatok:
110,- € vrátane DPH

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Bezpečnostný technik
Požiarny technik
Aktualizačná odborná príprava požiarnych technikov
Akualizácia bezpečnostných technikov
Školenie elektrotechnikov
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov
Kurz prvej pomoci