VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Odborná príprava / aktualizačná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Na uvedené školenie bola spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o. udelená akreditácia MŠVVaŠ SR.

Miesto konania:

V.A.J.A.K., s.r.o., Kapitulská 28, 917 01 Trnava

Časový rozsah:

16 hod. (2 dni).

Cieľová skupina:

osoby zodpovedné za odborné vykonávanie činností a osoby samostatne vykonávajúce činnosti s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

Požadované vstupné vzdelanie:

minimálne stredoškolské vzdelanie.

Program:

právne predpisy súvisiace s prácou s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použite - zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., vyhlášku MZ SR č.553/2007 Z. z., orgány štátnej správy, kontrolné orgány, priestupky, správne delikty, základy epidemiológie, základy z mikrobiológie vo vzťahu k dezinfekčným prípravkom na profesionálne použitie alebo k prípravkom na reguláciu živočíšnych škodcov, prácu s nebezpečnými chemickými faktormi, ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. Základy toxikológie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.

ABSOLVENTI OBDRŽIA OSVEDČENIE O ODBORNEJ PRÍPRAVE.

Účastnícky poplatok:

120,- € s DPH (100 € bez DPH)

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili. Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk.