VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Kurz prvej pomoci

Súčasná legislatíva priniesla celý rad nových právnych predpisov, ktoré riešia problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti s povinnosťami zamestnávateľov.

Zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 8, bod 1, písm. a) vyplýva povinnosť zamestnávateľa určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci, t.j. približne 10 % z celkového počtu zamestnancov výrobné prevádzky a 5 % nevýrobné prevádzky. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim túto skutočnosť je zmennosť prevádzky, na každej zmene musí byť zachovaný percentuálny počet vyškolených zamestnancov.

S cieľom napomôcť zamestnávateľom splniť vyššie uvedené povinnosti organizuje V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava odborno-inštruktážne školenie akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR a s akreditovanými inštruktormi prvej pomoci. Počas kurzu účastníci pracujú pod vedením akreditovanej lektorky s elektronickou figurínou, výsledky sa elektronicky vyhodnocujú. Absolventi obdržia potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Toto potvrdenie neoprávňuje vyučovať poskytovanie prvej pomoci.


Možnosť "kurzov šitých na mieru" pre firmy: po dohode, pri dostatočnom množstve účastníkov, vzdelávanie priamo vo firmách v dohodnutom čase. Nad 10 účastníkov možnosť dohodnúť zľavu. Viac informácií na tel. č. 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk

Účastnícky poplatok:

33 € s DPH (27.50 € bez DPH)

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania školenia. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na školenie nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili.
Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu.
Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Bezpečnostný technik
Požiarny technik
Aktualizačná odborná príprava požiarnych technikov
Akualizácia bezpečnostných technikov
Školenie elektrotechnikov
Kurz motorových vozíkov
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov