VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Epidemiologicky závažné činnosti

Epidemiologicky závažné činnosti sú práce: pri manipulácii s požívatinami, v úpravách vôd, pri obsluhe vodovodných zariadení, pri výrobe liečiv, kozmetických výrobkov, kožných čistiacich prostriedkov a potrieb osobnej hygieny, pri stravovaní detí v predškolských zariadeniach, v školských zariadeniach alebo pri zotavovacích akciách, v prevádzkach holičstva a kaderníctva, zariadeniach pre poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb.

Účastníci školenia si osvoja poznatky potrebné ku skúške odbornej spôsobilosti, ktorú vykonajú na záver školenia. Na základe protokolu o vykonanej skúške vydá príslušný RÚVZ osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností. Odborné školenie je určené pracovníkom vykonávajúcim činnosti, pre ktoré sa vyžaduje odborná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

UPOZORNENIE: podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa zavádzajú nasledovné správne poplatky: 30 € za vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie o odbornej spôsobilosti, 20 € za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Tieto poplatky sa realizujú formou kolkových známok. Je preto nevyhnutné, aby si účastníci školenia priniesli so sebou kolkové známky, ktoré budú odovzdané skúšobnej komisii pracovníkov RÚVZ.

Upozorňujeme, že orgány štátneho dozoru kontrolujú odbornú spôsobilosť zamestnancov pracujúcich v epidemiologicky závažných činnostiach a za nesplnenie podmienky ukladajú sankcie.

Účastnícky poplatok:

42 € s DPH (35 € bez DPH)

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania školenia. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na školenie nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili.
Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu.
Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Kaderník - kaderníčka
Kozmetik - kozmetička
Vizážista - vizážistka