VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Epidemiologicky závažné činnosti

Epidemiologicky závažné činnosti sú práce: pri manipulácii s požívatinami, v úpravách vôd, pri obsluhe vodovodných zariadení, pri výrobe liečiv, kozmetických výrobkov, kožných čistiacich prostriedkov a potrieb osobnej hygieny, pri stravovaní detí v predškolských zariadeniach, v školských zariadeniach alebo pri zotavovacích akciách, v prevádzkach holičstva a kaderníctva, zariadeniach pre poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb.

Odborné školenie je určené pracovníkom vykonávajúcim činnosti, pre ktoré sa vyžaduje odborná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Upozorňujeme, že orgány štátneho dozoru kontrolujú odbornú spôsobilosť zamestnancov pracujúcich v epidemiologicky závažných činnostiach a za nesplnenie podmienky ukladajú sankcie.

Účastnícky poplatok:

42 € s DPH (35 € bez DPH)

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania školenia. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na školenie nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili.
Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu.
Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Kaderník - kaderníčka
Kozmetik - kozmetička
Vizážista - vizážistka