VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Je určená pre technikov požiarnej ochrany, ktorým končí platnosť osvedčenia na výkon technika PO. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je predloženie platnej kópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika PO nie staršie ako 5 rokov.

Cieľ kurzu:

oboznámiť poslucháčov s predpismi o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s predmetom činnosti a na konkrétnych príkladoch aplikovať praktické použitie jednotlivých ustanovení predpisov v praxi v priebehu aktualizačnej odbornej prípravy, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých tematických blokoch. Kurz je realizovaný prezenčnou formou.

Cieľová skupina:

požiarni technici, ktorým uplynie 5 rokov od vydania osvedčenia, resp. uplynie 5 rokov od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy.

Program kurzu:

1. Novely a zmeny právnych predpisov z oblasti požiarnej ochrany, zákon o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom ich činnosti
2. Organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi, základy procesov horenia a hasenia
3. Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení
4. Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácia s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
5. Funkcie a parametre požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov atď.

Absolventi získajú potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy technika PO, ktoré je potrebné predložiť na krajskom riaditeľstve HaZZ v mieste trvalého bydliska.

Časový rozsah kurzu

32 vyuč. hod.

Účastnícky poplatok:

180 € s DPH

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania školenia. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na školenie nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili.
Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu.
Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Bezpečnostný technik
Požiarny technik
Akualizácia bezpečnostných technikov
Školenie elektrotechnikov
Kurz motorových vozíkov
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov
Kurz prvej pomoci