VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov

v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 16 ods. 4 ustanovil povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (ďalej len „AOP“) všetkým fyzickým osobám, ktoré môžu obsluhovať určený pracovný prostriedok alebo vykonávať určené činnosti len na základe platného preukazu alebo osvedčenia vydaného oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou a to každých 5 rokov od vystavenia preukazu alebo osvedčenia, resp. od absolvovania poslednej AOP. V oblasti vykonávania činností na vyhradených technických zariadeniach elektrických je AOP určená nasledovným držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti: § 21 - elektrotechnik, § 22 - samostatný elektrotechnik, § 23 - elektrotechnik na riadenie činnosti.

Cieľová skupina:

povinnosť absolvovať AOP stanovuje § 16, ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. Osoby, ktoré vlastnia osvedčenie vydané po 1. 7. 2006 musia AOP absolvovať do 5 rokov od vydania osvedčenia. Osoby, ktoré už absolvovali AOP, musia AOP znovu absolvovať vždy do piatich rokov od dátumu poslednej AOP.

Cieľ kurzu:

oboznámiť sa s novými odbornými poznatkami a s predpismi v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení so zameraním na elektrické zariadenia a s ich praktickým dopadom na činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických, oboznámiť sa s novými STN pre oblasť elektrických zariadení. Vymeniť si aktuálne poznatky a skúsenosti v oblasti praktického uplatňovania nových predpisov pre elektrické zariadenia. Podmienkou na vydanie potvrdenia o absolvovaní AOP je predloženie originálu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických a v prípade, ak sa držiteľ osvedčenia zúčastnil v minulosti AOP, tiež potvrdenie o poslednej aktualizačnej odbornej príprave.

Absolventi obdržia potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy s uvedením dátumu jej vykonania.

Časový rozsah kurzu

8 vyuč. hod.

Účastnícky poplatok:

51 € s DPH (42,50 € bez DPH)

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania školenia. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na školenie nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili.
Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu.
Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Bezpečnostný technik
Požiarny technik
Aktualizačná odborná príprava požiarnych technikov
Akualizácia bezpečnostných technikov
Školenie elektrotechnikov
Kurz motorových vozíkov
Kurz prvej pomoci