VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Na uvedený kurz bolo spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelené oprávnenie Národným inšpektorátom práce. Na Slovensku je oblasť BOZP pri práci právne upravená zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce ako základným pracovnoprávnym predpisom. Najvyššiu vedomostnú úroveň z oblasti BOZP okrem vedúcich pracovníkov musia mať bezpečnostní technici, ktorí sú vlastne poradnými orgánmi vedúcich organizácií. Bezpečnostní technici napomáhajú vedúcim pracovníkom pri plnení ich povinností, upozorňujú ich na zistené nedostatky, podávajú návrhy na ich odstránenie. Tým však nie sú dotknuté povinnosti vedúcich pracovníkov pri zabezpečovaní takých pracovných podmienok, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života a zdravia pracovníkov.

Osvedčenie bezpečnostného, resp. autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle zákona NR SR č. 124 / 2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov platí na čas neurčitý, ale BT, resp. ABT je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od poslednej AOP ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby, ktorá má oprávnenie na vzdelávanie bezpečnostných technikov.

Cieľová skupina:

bezpečnostní technici, resp. autorizovaní bezpečnostní technici, ktorým uplynie 5 rokov od vydania osvedčenia, resp. uplynie 5 rokov od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy.

Program:

1. Zmeny vo všeobecných požiadavkách na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti, aktuálne platné legislatívne predpisy
2. Zmeny v osobitných požiadavkách podľa právnych predpisov nadväzujúcich na ZP a zákon o BOZP, aktuálne platné legislatívne predpisy
3. Stav a vývoj pracovnej úrazovosti
4. Aktuálne poznatky z oblasti BOZP
5. Špecifická oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Absolventi obdržia potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy s uvedením dátumu jej vykonania.

Časový rozsah kurzu

16 vyuč. hod. (prezenčne, 2 – dňový kurz)

Účastnícky poplatok:

90 € s DPH (75 € bez DPH)

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania školenia. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na školenie nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili.
Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu.
Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Bezpečnostný technik
Požiarny technik
Aktualizačná odborná príprava požiarnych technikov
Školenie elektrotechnikov
Kurz motorových vozíkov
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov
Kurz prvej pomoci