VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Požiarny technik (základná odborná príprava)

Upozorňujeme na skutočnosť, že funkciu technika PO môžu podľa platných predpisov vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikovanou odbornou spôsobilosťou. V zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z., § 11, ods. 7 „odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže získať len fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním“. Základná odborná príprava je určená záujemcom, ktorí chcú získať kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

Cieľová skupina:
kurz je určený pre záujemcov o prácu v tejto oblasti. Absolvent získa potvrdenie o odbornej spôsobilosti požiarneho technika. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Cieľ kurzu:
účastníci si osvoja komplex odborných poznatkov nevyhnutných k vykonávaniu funkcie požiarneho technika. Cieľom je informatívne oboznámiť poslucháčov s predpismi o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s predmetom činnosti a na konkrétnych príkladoch aplikovať praktické použitie jednotlivých ustanovení predpisov v praxi v priebehu základnej odbornej prípravy, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých tematických blokoch.

Forma realizácie:
prezenčný kurz

Forma ukončenia:
absolventi získajú potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technika PO, ktoré je potrebné predložiť na krajskom riaditeľstve HaZZ v mieste bydliska.

Program:
1. Predpisy požiarnej ochrany 2. Zákon o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom ich činnosti
3. Organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi, základy procesov horenia a hasenia
4. Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení
5. Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácia s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
6. Hasiace prostriedky a iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi
7. Určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov

Časový rozsah kurzu:
120 vyuč. hodín

Účastnícky poplatok:
342,- EUR s DPH
(účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., § 3, ods. 1. Faktúru Vám vystavíme na požiadanie. V cene kurzu je zahrnutý študijný materiál, občerstvenie, obed v zmysle zákona o cestovných náhradách).