VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Kurz prvej pomoci

Na uvedený kurz bola spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. vydaná akreditácia Ministerstvom zdravotníctva SR.

Kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov

Organizačné a metodické zabezpečenie kurzu poskytovania prvej pomoci zodpovedá obsahovému zameraniu a cieľu kurzu - po odborno - teoretickej i praktickej stránke pripraviť účastníka ku kvalifikovanému, aktuálne funkčnému poskytnutiu prvej pomoci v špecifických podmienkach a situáciach súvisiacich s dopravnými nehodami.

Záujemcovia o absolvovanie „Kurzu poskytovania prvej pomoci“ budú do kurzu zaradení na základe riadne vyplnenej „Prihlášky do kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov“.

Lektor
akreditovaný inštruktor kurzu prvej pomoci.

Účastnícky poplatok:
15,- EUR / osoba
(pozn.: ceny sú uvedené vrátane DPH, pri väčšom počte účastníkov je cena dohodou)

Kurzy prvej pomoci pre zamestnancov firiem

Zo zákona č. 124/2006 Z.z., § 8 vyplýva povinnosť zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru.

S cieľom napomôcť zamestnávateľom splnenie vyššie uvedenej povinnosti organizuje V.A.J.A.K. s.r.o. v Trenčíne priebežne (aktuálne na základe požiadaviek zamestnávateľov) toto odborno - inštruktážne školenie.

Forma realizácie školenia:

Lektor
akreditovaný inštruktor kurzu prvej pomoci.

Účastnícky poplatok:
Bude stanovený dohodou v závislosti od počtu účastníkov.

PRIHLÁŠKA

Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.