VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Školenie epidemiologicky závažných činností

Prípravné školenie, ktorého cieľom je sprostredkovať jeho účastníkom vedomosti, potrebné na úspešné absolvovanie overenia odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností. Medzi epidemiologicky závažné činnosti patria (podľa § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.) činnosti:

Upozornenie:

Účasť na školení nenahrádza, ani inak neovplyvňuje povinnosť žiadateľa absolvovať overenie odbornej spôsobilosti. Samotné overenie vykonáva príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (pre región Trenčína je to RÚVZ so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín podľa vlastných organizačných podmienok.

Určenie:

Školenie je určené všetkým žiadateľom o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, ktorí sa chcú pripraviť na skúšku pomerne jednoducho, ale kvalitne a zodpovedne.

Obsahová náplň:

Účastníci školenia budú oboznámení s platnou legislatívou vzťahujúcou sa na výkon epidemiologicky závažných činností, s dôrazom na ozrejmenie praktickej aplikácie jednotlivých predpisov v podmienkach ich pracovnej činnosti. Školenie bude po obsahovej stránke prispôsobené zloženiu jeho účastníkov - z pohľadu epidemiologicky závažnej činnosti, ktorú budú vykonávať. Obsahovým zameraním bude odborná príprava korešpondovať s okruhmi skúšky odbornej spôsobilosti, na ktorú sa účastníci pripravujú.

Rámcová obsahová štruktúra školenia:

Počet hodín:

5 vyučovacích hodín

Cena:

30,- EUR / osoba

Upozornenie:

Poplatok za školenie nezahŕňa, ani inak nesúvisí s poplatkom za overenie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia, ktorý žiadateľ hradí formou kolkov (vo výške 50,- EUR) odovzdaných na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Uzavreté školenia pre ucelené skupiny zamestnancov

Školenie je možné zorganizovať tiež na objednávku zamestnávateľa formou podujatia pre uzavretú skupinu zamestnancov. Takéto školenie s možnosťou špecifického prispôsobenia obsahu potrebám objednávateľa môže prebiehať priamo v jeho priestoroch, v priestoroch Vzdelávacej Akadémie J.A. Komenského s.r.o. v Trenčíne, prípadne na inom mieste podľa želania. Ak máte záujem o túto formu realizácie školenia, viac informácií Vám radi poskytneme na č. tel.: 032 / 7430 721, prípadne na adresa vajak@vajak.sk.