VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Školenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Školenie odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MP SVaR č. 508/2009 Z.z. je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Podmienkou zaradenia do kurzu je elektrotechnické vzdelanie. Absolvovanie odbornej prípravy umožní získať príslušné osvedčenie v paragrafoch:
- § 21 - elektrotechnik
- § 22 - samostatný elektrotechnik
- § 23 - elektrotechnik na riadenie činnosti

Dĺžka praxe (technické zariadenia elektrické do 1000 V):
Záujemca o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike - §22 musí mať prax v dĺžke 1 rok. Pre získanie § 23 a § 24 pre záujemcov s výučným listom sa vyžaduje prax v dĺžke 4 roky, pre záujemcov so SŠ sa vyžaduje prax v dĺžke v dĺžke 3 roky a s VŠ vzdelaním sa vyžaduje prax v dĺžke 2 roky.

Časový rozsah školenia:

§ 21 - § 23    3 dni odborná príprava + skúška

Účastnícky poplatok:

127,- EUR s DPH / osoba

Pozn.: Poplatok je stanovený v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z., § 3, ods. 1. Účastníci obdržia písomný materiál. V prípade väčšieho počtu záujemcov je možné zrealizovať školenie aj vo Vašich priestoroch, cena bude stanovená dohodou. V prípade záujmu je možné vykonať aj aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov (termín a cena dohodou).

Doklady potrebné pri otvorení školenia:Oprávnenie vydané pod evidenčným číslom VVZ-1554/07-05.1 v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 27 ods. 12 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 05.1 - Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky. Oprávnenie bolo vydané Vzdelávacej akadémii Jána Amosa Komenského s.r.o., Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín dňa 26.2.2008.