VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Bezpečnostný technik (základný kurz)

Na uvedený kurz bolo spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelené oprávnenie Národným inšpektorátom práce. Na Slovensku je oblasť BOZP pri práci právne upravená zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce, ako základným pracovnoprávnym predpisom. Najvyššiu vedomostnú úroveň z oblasti BOZP okrem vedúcich pracovníkov musia mať bezpečnostní technici, ktorí sú vlastne poradnými orgánmi vedúcich organizácií. Bezpečnostní technici napomáhajú vedúcim pracovníkom pri plnení ich povinností, upozorňujú ich na zistené nedostatky, podávajú návrhy na ich odstránenie. Tým však nie sú dotknuté povinnosti vedúcich pracovníkov, pri zabezpečovaní takých pracovných podmienok, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života a zdravia pracovníkov.

Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas, bezpečnostný technik je však povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia aktualizačnú odbornú prípravu. Skúšky na autorizovaného bezpečnostného technika je možné robiť až po získaní bezpečnostného technika a dvojročnej praxi.

Cieľová skupina:
kurz je určený pre záujemcov o prácu v tejto oblasti, absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti výkonu bezpečnostného technika, podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Cieľ kurzu:
účastníci si osvoja komplex odborných poznatkov nevyhnutných k vykonávaniu funkcie bezpečn. technika.

Forma realizácie:
prezenčný kurz

Forma ukončenia:
absolventi kurzu akreditovaného Národným inšpektorátom práce získajú celoštátne platné osvedčenie.

Program:
1. Otvorenie a organizačné pokyny 2. Všeobecné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti
3. Osobitné požiadavky podľa právnych predpisov nadväzujúcich na ZP a zákon o BOZP
4. Právne predpisy nadväzujúce na zákon o verejnom zdravotníctve vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia
5. Špecifická oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odvetví
6. Záverečné skúšky, overovanie znalostí, konzultácie

Časový rozsah kurzu:
176 vyuč. hodín

Účastnícky poplatok:
480,- EUR s DPH
(400,- EUR bez DPH, účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., § 3, ods. 1. V cene kurzu je zahrnutý študijný materiál, občerstvenie, obed v zmysle zákona o cestovných náhradách).

 

 
 

Bezpečnostný technik (aktualizačná odborná príprava)

Na uvedený kurz bolo spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelené oprávnenie Národným inšpektorátom práce. Na Slovensku je oblasť BOZP pri práci právne upravená zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce, ako základným pracovnoprávnym predpisom. Najvyššiu vedomostnú úroveň z oblasti BOZP okrem vedúcich pracovníkov musia mať bezpečnostní technici, ktorí sú vlastne poradnými orgánmi vedúcich organizácií. Bezpečnostní technici napomáhajú vedúcim pracovníkom pri plnení ich povinností, upozorňujú ich na zistené nedostatky, podávajú návrhy na ich odstránenie. Tým však nie sú dotknuté povinnosti vedúcich pracovníkov, pri zabezpečovaní takých pracovných podmienok, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života a zdravia pracovníkov.

Osvedčenie bezpečnostného, resp. autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle zákona NR SR č. 124 / 2006 Z.z. o BOZP v znení nesk. predpisov platí na čas neurčitý, ale BT, resp. ABT je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp.od poslednej AOP ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby, ktorá má oprávnenie na vzdelávanie bezpečn. technikov.

Cieľová skupina:
bezpečnostní technici, resp. autorizovaní bezpečnostní technici, ktorým uplynulo 5 rokov od vydania osvedčenia, resp.uplynulo 5 rokov od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy.

Forma realizácie:
prezenčný 2-dňový kurz

Forma ukončenia:
účastníkom bude vystavené potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy s uvedením dátumu jej vykonania.

Program:
1. Zmeny vo všeobecných požiadavkách na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti, aktuálne platné legislatívne predpisy
2. Zmeny v osobitných požiadavkách podľa práv. predpisov nadväzujúcich na ZP a zákon o BOZP, aktuálne platné legislatívne predpisy
3. Stav a vývoj pracovnej úrazovosti
4. Aktuálne poznatky z oblasti BOZP
5. Špecifická oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Časový rozsah kurzu:
16 vyuč. hodín

Účastnícky poplatok:
84,- EUR s DPH
(70,- EUR bez DPH, účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., § 3, ods. 1. V cene kurzu je zahrnutý študijný materiál, občerstvenie, obed v zmysle zákona o cestovných náhradách).Oprávnenie vydané pod evidenčným číslom VVZ-0054/13-01.2 v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 27 ods. 12 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.2 - Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov. Oprávnenie bolo vydané Vzdelávacej akadémii Jána Amosa Komenského s.r.o., Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín dňa 2.4.2013.