VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z.a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 16 ods. 4 ustanovil povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (ďalej len „AOP“) všetkým fyzickým osobám, ktoré môžu obsluhovať určený pracovný prostriedok alebo vykonávať určené činnosti len na základe platného preukazu alebo osvedčenia vydaného oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou a to každých 5 rokov od vystavenia preukazu alebo osvedčenia, resp. od absolvovania poslednej AOP.

Určenie školenia

V oblasti vykonávania činností na vyhradených technických zariadeniach elektrických je AOP určená nasledovným držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti:

Povinnosť absolvovať AOP stanovuje § 16, ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. nasledovne:

Cieľ a obsah AOP je stanovený požiadavkami na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti v zmysle prílohy č. 6 vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z. AOP umožní účastníkovi najmä:

Potvrdenie o absolvovaní AOP
absolvent obdrží potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy v zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. - toto potvrdenie bude vyznačené na predloženom origináli platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Podmienky na vydanie potvrdenia o absolvovaní AOP
predloženie originálu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických.

Časový rozsah
1 deň

Termín
priebežne podľa aktualnej ponuky, v prípade väčších skupín podľa požiadaviek objednávateľa (cena dohodu)

Účastnícky poplatok:
§ 21 - § 23   45,- EUR/osobaOprávnenie vydané pod evidenčným číslom VVZ-1554/07-05.1 v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 27 ods. 12 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 05.1 - Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky. Oprávnenie bolo vydané Vzdelávacej akadémii Jána Amosa Komenského s.r.o., Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín dňa 26.2.2008.