VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Vizážista - vizážistka

Na uvedený rekvalifikačný kurz bol udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu v zmysle akreditácie. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore.

Kurz je určený

záujemcom vo veku nad 18 rokov so stredoškolským vzdelaním, ktorí sa chcú uplatniť ako vizážisti, resp. sa zamestnať v kozmetickom salóne.

Cieľom kurzu:

je osvojiť si teoretické základy vizážistiky a koloristiky, techniky líčenia a vizážistických úprav.

Program kurzu:

pozostáva z teoretickej výuky a praktického výcviku.

Obsahové zameranie:

kozmetická fyziognómia, základy kozmetickej činnosti, koloristika, technika líčenia, vizážistika, vizážistické úpravy, estetika, dekoratívna kozmetika.

Spôsob ukončenia kurzu:

ústna a praktická záverečná skúška. Absolvent kurzu akreditovaného MŠ SR získa certifikát s celoštátnou platnosťou.

Organizačné pokyny:

ku kurzu budete potrebovať písacie potreby, farebné ceruzky, pracovné oblečenie (tričko), štetce, vlastný základný vizážistický materiál podľa pokynov lektorky v približnej hodnote cca 50,- EUR

V prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie, ktoré nie je zahrnuté v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.

Časový rozsah aktivity:

Cena:

(pri absolvovaní spolu s kurzom „Kozmetik - kozmetička“ v cene 590,- € je celková cena za obidva kurzy 930,- €).

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Dizajn 3D semipernamentných mihalníc
Lepenie trsov do mihalníc - umelé mihalnice
Francúzska mikromasáž a lymfodrenáž očného okolia
Lymfodrenážna a anticelulitídna masáž
Kaderníčka - kaderník
Kozmetik - kozmetička
Manikér - manikérka
Pedikér - pedikérka
Pedikér - suchá prístrojová pedikúra
Masér - klasická masáž
Školenie epidemiologicky závažných činností

Doplňujúce kurzy sú určené nielen záujemcom o získanie kvalifikácie v oblasti služieb starostlivosti o telo, ale aj profesionálom, ktorí v tejto oblasti už pôsobia a pociťujú potrebu doplniť si svoje odborné schopnosti vedomosťami, ktoré im umožnia skvalitniť a zjednodušiť výkon odborných činností. Súbor kurzov poskytuje odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre kvalifikované poskytovanie služieb pre zdravie a krásu v odboroch kozmetika, kadernícke služby, pedikúra, manikúra a pedikúra, vizážistika.

Absolvovanie viacerých, prípadne všetkých modulov pripravuje kvalifikovaného a všestranného odborníka pre komplexné poskytovanie služieb starostlivosti o telo, ktorý má kreatívny prístup k práci, záujem o celoživotné vzdelávanie a získavanie nových poznatkov v súvislosti s rozvojom odboru.

Náš lektorský tím tvoria kvalifikovaní odborníci s pedagogickými skúsenosťami, ktorí sú pripravení na vedenie kurzov s vysokou mierou praktického prínosu pre Vás. Odborné vzdelávanie prebieha v prevádzkach partnerov, s ktorými sú uzatvorené rámcové zmluvy o spolupráci pri zabezpečení vzdelávacej aktivity. Prevádzky spĺňajú hygienické požiadavky na zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby starostlivosti o telo v zmysle vyhlášky MZ SR 708/2002 Z.z. a sú schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.