VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Sprievodca v cestovnom ruchu

Na uvedený rekvalifikačný kurz bol spoločnosti Akadémia Komenského udelený kredit Akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR.

Cieľová skupina:

pre záujemcov o vykonávanie funkcie sprievodcu cestovného ruchu v rámci domáceho a zahraničného cestovného ruchu. Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a jazyková skúška. Jazyková skúška sa nevyžaduje od záujemcov, ktorí majú štátnu záverečnú skúšku, resp. maturitu alebo osvedčenie na úrovni B1 z akéhokoľvek cudzieho jazyka. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si chcú otvoriť živnosť.

Cieľ kurzu:

kurz poskytuje účastníkom poznatky o cestovnom ruchu v rozsahu potrebnom pre vykonávanie činnosti sprievodcu v cestovnom ruchu.

Formy štúdia:

víkendová (piatok od 15:00 hod + sobota od 8:00 hod., cca 14 víkendov).

Metódy výučby:

prednáška, praktické cvičenia v CK, samostatná práca, inštruktážny autobusový zájazd, sprevádzanie v prírode, meste, autobuse, modelové situácie.

Forma ukončenia kurzu:

ústna skúška (otázky z jednotlivých predmetov) a prezentácia itinerára.

Osvedčenie:

po absolvovaní záverečných skúšok budú absolventom vydané osvedčenia MŠVVaŠ SR a preukazy sprievodcov v cestovnom ruchu. K preukazu sú potrebné 2 ks fotografií.

Učebný plán:

metodika sprievodcovskej činnosti, technika cestovného ruchu, ekonomika cestovného ruchu, dejiny kultúry a umenia, geografia cestovného ruchu, spoločensko – politické dianie atď.

ABSOLVENT KURZU ZÍSKA OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU.

Časový rozsah aktivity:

Cena:

V cene je zahrnutý poplatok za výlety - exkurzia do Viedne a vybrané mesto na Slovensku v rámci praktickej časti kurzu. Presné termíny a dni výučby si účastníci dohodnú na prvom stretnutí. Účastnícky poplatok uhradíte v hotovosti pri nástupe na kurz alebo prevodom na účet. Úhrada je možná aj na 2 splátky. Prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, Vás prosíme aby ste nám oznámili túto skutočnosť.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava