VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Správa registratúry

Na uvedený vzdelávací program bol spoločnosti Akadémia Komenského udelený kredit Akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR.

Cieľová skupina:

vzdelávací program je určený pre záujemcov o získanie odborných vedomostí a zručností v oblasti archivácie dokumentov, resp. správy registratúry.

Požadované vstupné vzdelanie:

minimálne stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa:

absolvent akreditovaného vzdelávacieho programu ovláda predpisy a práce, týkajúce sa evidencie, úschovy, spracovania a vyraďovania dokumentov podľa súčasne platnej legislatívy. Vie vykonávať prácu odborného pracovníka pre správu registratúry, vypracovať registratúrne poriadky a plány, vykonávať vyraďovanie záznamov všetkých druhov a starať sa o registratúru v organizácii ako aj vykonávať práce pracovníka špecializovaného právneho subjektu na úschovu záznamov nearchívneho charakteru. Účastníci obdržia pracovný materiál na CD.

Metódy výučby:

prednáška, výklad s ukážkou, seminár, cvičenie, exkurzia.

Priebeh vzdelávacieho programu:

vzdelávací proces sa uskutočňuje 1 x týždenne od 8:30 do 15:00 hod.

Forma ukončenia:

záverečná skúška pozostáva z teoretickej časti – písomný test a z praktickej časti – vypracovanie registratúrneho plánu.

ABSOLVENTI VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OBDRŽIA OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU.

Časový rozsah kurzu:

60 vyuč. hod.

Účastnícky poplatok:

330 €
(275 € bez DPH)


ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili. Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava