VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Medzinárodné zasielateľstvo

Osvedčenie s celoštátnou pôsobnosťou je možné použiť v súvislosti so splnením jedného z kritérií pre získanie európskeho certifikátu „schválený hospodársky subjekt“ (slov. skratka SHS, angl. Authorised Economic Operators – skratka AEO), druh povolenia schváleného hospodárskeho subjektu pre zjednodušené colné postupy, ktoré umožňuje držiteľovi využívať určité zjednodušené postupy podľa colných predpisov (povolenie SHSC/AEOC). Ide o kritérium „praktické normy pre odbornú spôsobilosť alebo odborná kvalifikácia priamo spojená s vykonávanou činnosťou“ podľa Článku 39 (Udelenie statusu) Nariadenia EP a R (EÚ) č. 952/2013 zo dňa 9.10.2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (UCC).

Cieľová skupina:

zamestnanci obchodných subjektov a podnikatelia, ktorí obchodujú s členskými štátmi EÚ alebo so štátmi so sídlom mimo EÚ, logistické a špedičné spoločnosti, dovozcovia, vývozcovia, dopravcovia, odosielatelia a príjemcovia tovaru, distribútori, obchodné zastúpenia, prepravné a kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia colných skladov, žiadatelia o certifikát schválený hospodársky subjekt, pracovníci obchodných, výrobných, zasielateľských spoločností, ktorí vykonávajú činnosť colného deklaranta alebo pripravujú všetky podklady k colnému konaniu v dovoze, vývoze, tranzite, resp. vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní, pracovníci logistiky, vodiči kamiónovej dopravy, disponenti, koordinátori, dispečeri, produktoví manažéri v doprave a logistike, daňoví zástupcovia, pracovníci v účtovnej alebo finančnej oblasti, nákupcovia, prepravcovia, pracovníci, ktorí spracúvajú INTRASTAT hlásenia.

Požadované vstupné vzdelanie:

stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa:

absolvent kurzu po absolvovaní kurzu a vykonaní záverečnej skúšky získa komplex poznatkov a zručností v oblasti problematiky medzinárodného zasielateľstva.

Metódy:

výkladovo – ilustratívne, inštruktážno – metodické, prakticko – aplikačné, prednáška, odborný ilustrovaný výklad, konzultácie, diskusie, modelové situácie a príklady.

Absolventi akreditovaného kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Časový rozsah kurzu:

61 vyuč. hod.

Účastnícky poplatok:

330 € s DPH (275 € bez DPH)


ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili. Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava