VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Kurz opatrovania

Cieľ kurzu:

Charakteristika kurzu:

kurz pozostáva z teoretickej časti a praktických cvičení. Teoretická časť je realizovaná formou prednášok, seminárov a cvičení s využitím názorných didaktických prostriedkov. Praktická časť bude prebiehať prostredníctvom odbornej praxe v zariadeniach s opatrovateľskou službou (90 vyuč. hod.), kde získajú účastníci potrebné praktické návyky a skúsenosti. Pre zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti sa vyžaduje iba potvrdenie o praxi.

Obsah kurzu:

úvod do opatrovateľstva, somatológia, liečebno - preventívna starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť, hygiena, psychologicko - sociálne a medicínske problémy, ošetrovanie imobilných a inkontinentných chorých starých ľudí, starostlivosť o umierajúceho, stravovanie, životospráva v starobe a u zdravotne postihnutých občanov, sociálno - právna problematika, ochrana zdravia pri práci, etika a morálka v opatrovateľskej službe.

Spôsob ukončenia kurzu:

záverečná skúška pozostávajúca z písomnej i ústnej časti.

Absolventi akreditovaného kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Účastníci kurzu obdržia študijnú literatúru.

Časový rozsah kurzu:

225 vyuč. hod.

Účastnícky poplatok:

180 €


ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili. Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava