VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Kozmetik - kozmetička

Na uvedený rekvalifikačný kurz bol spoločnosti Akadémia Komenského udelený kredit Akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR.

Kurz je určený:

záujemcom s ukončeným stredoškolským vzdelaním. Absolventi kurzu sa môžu zamestnať v kozmetickom salóne alebo si otvoriť živnosť.

Cieľ kurzu:

získať poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie, hygieny, práva, ekonómie a psychológie, starostlivosti o ruky a zdobenie nechtov, chémii kozmetických prípravkov, kozmetických chyb kože, nadobudnúť zručnosti pre výkon preventívnej a reparatívnej kozmetiky atď.

Obsah kurzu:

pozostáva z teoretickej výučby a praktického výcviku, pričom ťažisko spočíva v osvojení si techník kozmetických úkonov.

Spôsob ukončenia kurzu:

písomná a praktická záverečná skúška.

ABSOLVENT KURZU ZÍSKA OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU.

Časový rozsah aktivity:

Cena:

535 € (+ cca. 100 € pracovný materiál)

V prípade záujmu je možné absolvovať školenie epidemiologické činnosti pre prácu s ľudským telo, ktoré nie je zahrnuté v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získajú absolventi osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.

Presné termíny a dni výučby si účastníci dohodnú na prvom stretnutí. Účastnícky poplatok uhradíte v hotovosti pri nástupe na kurz alebo prevodom na účet. Úhrada je možná aj na 2 splátky. Bližšie informácie ohľadom pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Kaderník - kaderníčka
Vizážista - vizážistka
Epidemiologicky závažné činnosti