VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Kaderník - kaderníčka

Na uvedený rekvalifikačný kurz bol spoločnosti Akadémia Komenského udelený kredit Akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR.

Kurz je určený:

záujemcom s ukončeným stredoškolským vzdelaním. Absolventi kurzu sa môžu zamestnať v kaderníckom salóne alebo si otvoriť živnosť v tomto odbore.

Cieľ kurzu:

absolvent musí zvládnuť základné teoretické a odborno - profesionálne zručnosti, nutné pre výkon práce kaderníka - kaderníčky.

Charakteristika kurzu:

kurz vychádza z požiadaviek na kadernícku profesiu, dôraz sa kladie na výcvik v praktickej činnosti. Teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickým úkonom v práci kaderníčky. Praktickú časť účastníci absolvujú v kaderníckom salóne.

Obsah kurzu:

komunikácia so zákazníkom, ekonomické základy podnikania, úprava vlasov, masáž hlavy, hygiena, umývanie a vodová ondulácia, farbenie vlasov, odfarbenie vlasov, preparácia vlasov, regenerácia vlasov, všetky typy strihania.

Spôsob ukončenia kurzu:

záverečná skúška pozostávajúca z písomnej i praktickej časti.

ABSOLVENT KURZU ZÍSKA OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU.

Časový rozsah aktivity:

Cena:

760 € (+ cca. 140 € pracovný materiál)

Presné termíny a dni výučby si účastníci dohodnú na prvom stretnutí. Účastnícky poplatok uhradíte v hotovosti pri nástupe na kurz alebo prevodom na účet. Úhrada je možná aj na 2 splátky. Bližšie informácie ohľadom pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Kozmetik - kozmetička
Vizážista - vizážistka
Epidemiologicky závažné činnosti