VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Elektrotechnické minimum

Na vzdelávací program bol spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o., udelený kredit AK MŠVVaŠ SR.

Cieľová skupina:

osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činností elektrotechnika.

Požadované vstupné vzdelanie:

Obsah vzdelávacieho programu:

základy elektrotechniky, aplikovaná elektrotechnika, elektrotechnické merania, elektronika, aplikovaná informatika, grafické systémy, elektromagnetická kompatibilita, sieťové technológie, elektrotechnický projekt, využitie elektrotechnickej energie, technická dokumentácia v elektrotechnike, BOZP, poskytovanie prvej pomoci.

Profil absolventa:

absolvent akreditovaného vzdelávacieho programu nadobudne vedomosti a zručnosti potrebné na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 z. z. (elektrotechnik).

Metódy:

pri realizácii kurzu sa využijú výkladovo-ilustratívne prednášky, cvičenia, nácvik praktických zručností, praktické ukážky na modeloch a samostatná práca účastníkov kurzu.

Forma:

akreditovaný vzdelávací program je realizovaný kombinovanou formou – 300 hodín priamej výučby prezenčnou formou a 100 hodín dištančnou formou. Teoretická príprava sa uskutoční v sídle V.A.J.A.K., s.r.o., Trnava a praktická časť bude prebiehať v SOŠE Trnava. Účastníci kurzu obdržia pracovný materiál.

Časový rozsah aktivity:

400 vyučovacích hodín
(300 hodín priama výučba, 100 hodín dištančne)

Účastnícky poplatok:

780,- EUR
(650 bez DPH)

*Je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu, nájomné, prac. materiál a režijné náklady