VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Cukrár - cukrárka

Na uvedený vzdelávací program bol spoločnosti Akadémia Komenského udelený kredit Akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR.

Vzdelávací program

je určený záujemcom so základným, resp. stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v zariadeniach cukrárskej výroby, alebo si otvoriť v danej oblasti činnosti živnosť. Podmienkou je absolvovanie lekárskeho vyšetrenia pre pracovníkov v potravinárstve a školenia na výkon epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami.

Cieľ vzdelávacieho programu:

absolvent kurzu si osvojí komplex teoretických poznatkov z oblasti prípravy a technológie výroby základného sortimentu cukrárskych výrobkov, naučí sa obsluhovať a prakticky využívať strojno – technologické zariadenia potrebné k cukrárskej výrobe, bude disponovať vedomosťami a zručnosťami nevyhnutnými ku kvalifikovanému vykonávaniu cukrárskej činnosti.

Metódy výučby:

výklad problematiky spojený s praktickým výcvikom. Dôraz sa kladie na samostatnú prácu, získanie praktických návykov a zručností.

Spôsob ukončenia:

písomná a praktická skúška (samostatná príprava cukrárskeho výrobku).

Časový rozsah kurzu:

280 vyuč. hod.

Účastnícky poplatok:

495 € (+ cca. 65 € pracovný materiál)


ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

V prípade záujmu je možné absolvovať školenie epidemiologické činnosti pre prácu s potravinami, ktoré nie je zahrnuté v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získajú absolventi osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami.

Presné termíny a dni výučby si účastníci dohodnú na prvom stretnutí. Účastnícky poplatok uhradíte v hotovosti pri nástupe na kurz alebo prevodom na účet. Úhrada je možná aj na 2 splátky. Bližšie informácie ohľadom pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili. Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava