VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Čašník - servírka

Na uvedený rekvalifikačný kurz bol udelený kredit Akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR.

Profil absolventa:

má vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, predpisov HACCP. Pozná odbornú terminológiu, ekonomické a právne aspekty podnikania, spoločenské pravidlá správania sa a komunikácie, pravidlá a techniku jednoduchej, zložitej obsluhy a obsluhy pri slávnostnom stolovaní.

Stručný učebný plán:

Metódy výučby:

v teoretických témach výklad a precvičovanie. Prax prebieha priamo v jedálni alebo v kuchyni. Využíva sa ukážka a samostatná práca. Dôraz sa kladie predovšetkým na získanie praktických návykov a zručností.

Ukončenie kurzu:

záverečná skúška pozostávajúca z písomnej, ústnej a praktickej časti. Praktická skúška – preukázanie praktických zručností pri zabezpečení prevádzky, predvedenie zručností zo zložitej obsluhy z prác pri stole hosťa, príprava miešaného nápoja a príprava slávnostnej tabule podľa výberu témy pre 4 osoby.

Upozornenie:

pred nástupom na praktické vyučovanie je bezpodmienečne nutné odovzdať vyučujúcemu zdravotný preukaz. Ten Vám vystaví Váš obvodný lekár na základe prehliadky.

ABSOLVENTI AKREDITOVANÉHO KURZU OBDRŽIA OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU.

Časový rozsah kurzu:

500 vyuč. hod.
(prezenčná, v poobedných hodinách od cca. 14:30 hod.)

Účastnícky poplatok:

545 €


ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili. Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava