VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Právne minimum mzdového účtovníka a personálneho manažéra

Na uvedený rekvalifikačný kurz bol udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Úspešní absolventi kurzu získajú certifikát s celoštátnou platnosťou.

Cieľová skupina:

akreditovaný rekvalifikačný kurz je určený záujemcom, ktorí si chcú osvojiť komplex poznatkov a zručností potrebných pre kvalifikovaný výkon funkcie mzdového účtovníka.

Cieľ kurzu:

absolvent kurzu pozná a ovláda ustanovenia a princípy definované v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, súvisiace právne predpisy v aktuálnom znení: zákon o sociálnom fonde, zákon o dani z príjmov, zákon o zdravotnom poistení, zákon o sociálnom poistení a pod., zásady vedenia a účtovania miezd, základy pracovného práva, základy pracovno-právnych vzťahov, vie, ako vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomnosti v oblasti pracovno-právnych vzťahov atď.

Obsah kurzu:

zákonník práce a súvisiace mzdové predpisy, systém nemocenského poistenia, sociálneho zabezpečenia, zdravotné poistenie ročné zúčtovanie ZP, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, zdaňovanie príjmov zo ZČ, ročné zúčtovanie dane zo ZČ, riešenie praktických príkladov.

Metódy výučby:

pri realizácii kurzu sa strieda výklad predpisov s praktickými cvičeniami a poradenstvom.

Spôsob ukončenia kurzu:

záverečná skúška pozostávajúca z písomnej časti.

Realizácia kurzu:

vyuč. proces sa uskutočňuje 2x týždenne v popoludňajších hodinách, so začiatkami o 16:00 hod.

Časový rozsah aktivity:

40 vyučovacích hodín

Cena:

120,- EUR

Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Jednotlivé ponúkané účtovnícke kurzy sa obsahovo dopĺňajú, no je ich možné absolvovať aj samostatne. V časovej postupnosti sa kurzy navzájom nepodmieňujú - tvoria uzavreté celky so samostatným zameraním, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb záujemcov o získanie vedomostí v danej oblasti. Ucelené absolvovanie všetkých modulov poskytne záujemcovi komplexné vedomosti potrebné pre kvalifikované vedenie a spracovanie ekonomickej agendy podnikateľského subjektu s dôrazom na mzdové účtovníctvo.

Odporúčané doplňujúce a rozširujúce kurzy
Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Mzdové účtovníctvo

NEPREHLIADNITE!

Nechajte si preplatiť kurz účtovníctva v plnej výške.