VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Právne minimum pre pracovníkov v cestovnom ruchu

Na uvedený rekvalifikačný kurz bol spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Absolvent vzdelávacieho programu pozná platnú legislatívu týkajúcu sa oblasti cestovného ruchu. Získa vedomosti z oblasti práva a jeho dodržiavania v podniku cestovného ruchu. Je spôsobilý vykonávať funkciu manažéra podniku, či regiónu cestovného ruchu.

Cieľová skupina absolventov:

Osoby pracujúce v cestovnom ruchu.

Realizácia kurzu:

Dištančno – prezenčný kurz, priama výučba je kombinovaná s riadeným samoštúdiom a konzultáciami. Prezenčná časť kurzu sa realizuje formou jednodňových sústredení.

Forma ukončenia:

Absolventi kurzu akreditovaného MŠ SR obdržia celoštátne platné osvedčenie.

Časový rozsah aktivity:

30 vyučovacích hodín

Cena:

dohodou (podľa počtu prihlasených osôb a miesta konania)