VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Podvojné účtovníctvo

Cieľ aktivity:

Profil absolventa:

absolvent kurzu sa môže uplatniť ako:

Požadované vstupné vzdelanie:

Cieľová skupina absolventov:

kurz je určený:

Metódy prípravy:

Učebný plán:

 1. Podstata a význam ekonomických informácií u podnikateľských subjektov
 2. Zákon NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
 3. Charakteristika obchodného majetku a zdrojov krytia
 4. Podstata podvojnosti účtovníctva
 5. Účtovné zápisy a účtovné knihy
 6. Krátky súvislý príklad
 7. Postupy účtovania a rámcová účtovná osnova pre podnikateľov
 8. Účtovanie na účtoch triedy 0 - Dlhodobý majetok
 9. Účtovanie na účtoch triedy 1 - Zásoby
 10. Účtovanie na účtoch triedy 2 - Finančné účty
 11. Účtovanie na účtoch triedy 3 - Zúčtovacie vzťahy
 12. Účtovanie na účtoch triedy 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
 13. Účtovanie na účtoch triedy 5 - Náklady a trieda 6 - Výnosy
 14. Súvislý príklad účtovania u PO, účtovná závierka
 15. Súvislý príklad účtovania u FO, účtovná závierka
 16. Záverečné skúšky

Ukončenie aktivity:

Realizácia kurzu:

2x týždenne (pondelok + streda alebo utorok + štvrtok) v popoludňajších hodinách, začiatky cca o 16:00 hod. resp. podľa dohody

Časový rozsah aktivity:

75 vyučovacích hodín

Cena:

130,- EUR
(v poplatku sú zahrnuté pracovné materiály, tlačivá, súbor komplexných príkladov a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu)

Fotogaléria

Fotografie z kurzu
Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

Kurz je jedným z dvoch modulov kurzu akreditovaných Ministerstvom školstva SR pod názvom Podnikové účtovníctvo. Jednotlivé moduly (Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo) sa obsahovo dopĺňajú, no je ich možné absolvovať aj samostatne. V časovej postupnosti sa moduly navzájom nepodmieňujú - tvoria uzavreté celky so samostatným zameraním, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb záujemcov o získanie vedomostí v danej oblasti. Ucelené absolvovanie všetkých modulov poskytne záujemcovi komplexné vedomosti potrebné pre kvalifikované vedenie a spracovanie ekonomickej agendy podnikateľského subjektu s dôrazom na účtovníctvo.

Odporúčané doplňujúce a rozširujúce kurzy
Jednoduché účtovníctvo
Mzdové účtovníctvo
Právne minimum mzdového účtovníka a personálneho manažéra

NEPREHLIADNITE!

Nechajte si preplatiť kurz účtovníctva v plnej výške.