VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Pedikér - pedikérka

Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu v zmysle akreditácie. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore.

Cieľ kurzu:

absolvent získa komplex poznatkov z oblasti pedikúry.

Obsah kurzu:

pedikúra ako oblasť služieb starostlivosti o ľudské telo, základné pojmy, hygiena a zásady uplatňovania hyg. požiadaviek v manikérskej činnosti, koža ako súčasť telesného organizmu, anatómia a fyziológia kože, anatómia nechtov, kožné choroby, choroby nechtov, kĺby nohy, ochorenia, druhy, príznaky, zariadenie pracoviska poskytujúceho pedikérske služby, sústava pedikérskych nástrojov, druhy rán a postupy pri ich hojení, základné pedikérske činnosti a úkony, pracovné postupy v pedikúre, základné otázky ekonomiky a práva, technika vykonávania praktických úkonov a činností.

Metódy výučby

výkladovo – ilustratívne prednášky, praktický výcvik zameraný na získanie, upevňovanie zručností, samostatná práca účastníkov pod vedením lektora.

Spôsob ukončenia kurzu:

záverečná skúška pozostávajúca z písomného testu a praktickej časti. V prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie, ktoré nie je zahrnuté v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.

Časový rozsah kutzu:

Cena:

(je potrebné si dokúpiť nasledovné pomôcky – rúčka č. 4, čepielky č. 21 - 10 ks, kliešte na nechty, očkové štipky, Lecron alebo Exkavátor, pilník, Desident sprej – dezinfekčný).

Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Dizajn 3D semipernamentných mihalníc
Lepenie trsov do mihalníc - umelé mihalnice
Francúzska mikromasáž a lymfodrenáž očného okolia
Lymfodrenážna a anticelulitídna masáž
Kaderníčka - kaderník
Kozmetik - kozmetička
Vizážista - vizážistka
Manikér - manikérka
Pedikér - suchá prístrojová pedikúra
Masér - klasická masáž
Školenie epidemiologicky závažných činností

Doplňujúce kurzy sú určené nielen záujemcom o získanie kvalifikácie v oblasti služieb starostlivosti o telo, ale aj profesionálom, ktorí v tejto oblasti už pôsobia a pociťujú potrebu doplniť si svoje odborné schopnosti vedomosťami, ktoré im umožnia skvalitniť a zjednodušiť výkon odborných činností. Súbor kurzov poskytuje odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre kvalifikované poskytovanie služieb pre zdravie a krásu v odboroch kozmetika, kadernícke služby, pedikúra, manikúra a pedikúra, vizážistika.

Absolvovanie viacerých, prípadne všetkých modulov pripravuje kvalifikovaného a všestranného odborníka pre komplexné poskytovanie služieb starostlivosti o telo, ktorý má kreatívny prístup k práci, záujem o celoživotné vzdelávanie a získavanie nových poznatkov v súvislosti s rozvojom odboru.

Náš lektorský tím tvoria kvalifikovaní odborníci s pedagogickými skúsenosťami, ktorí sú pripravení na vedenie kurzov s vysokou mierou praktického prínosu pre Vás. Odborné vzdelávanie prebieha v prevádzkach partnerov, s ktorými sú uzatvorené rámcové zmluvy o spolupráci pri zabezpečení vzdelávacej aktivity. Prevádzky spĺňajú hygienické požiadavky na zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby starostlivosti o telo v zmysle vyhlášky MZ SR 708/2002 Z.z. a sú schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.