VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Medzinárodné zasielateľstvo

Na uvedený rekvalifikačný kurz bol spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR.

Cieľová skupina:

zamestnanci obchodných subjektov a podnikatelia, ktorí obchodujú s členskými štátmi EÚ alebo so štátmi so sídlom mimo EÚ, logistické a špedičné spoločnosti, dovozcovia, vývozcovia, dopravcovia, odosielatelia a príjemcovia tovaru, distribútori, obchodné zastúpenia, prepravné a kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia colných skladov, žiadatelia o certifikát schválený hospodársky subjekt, pracovníci obchodných, výrobných, zasielateľských spoločností, ktorí vykonávajú činnosť colného deklaranta alebo pripravujú všetky podklady k colnému konaniu v dovoze, vývoze, tranzite.

Učebný plán:

Forma realizácie:

prezenčný kurz, jednotlivé sústredenia pokračujú v nasledujúcich dňoch

Forma ukončenia:

absolventi kurzu akreditovaného MŠ SR obdržia celoštátne platné osvedčenie

Časový rozsah kurzu:

61 vyučovacích hodín

Účastnícky poplatok:

330,- EUR s DPH (275,- EUR bez DPH)

Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., § 3, ods. 1. Faktúru obdržíte pri otvorení kurzu. V cene kurzu je zahrnutý študijný materiál, občerstvenie, obed v zmysle zákona o cestovných náhradách).