VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Manažment v komerčných službách cestovného ruchu

Na uvedený rekvalifikačný kurz bol spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Z dôvodu širokého rozsahu a obsahovo - tematického zamerania učebnej látky je zvolená modulová štruktúra kurzu. Kurz možno absolvovať komplexne, alebo jeho jednotlivé moduly. Logická postupnosť obsahu jednotlivých modulov vyjadruje základné oblasti, ktoré tvoria komplexne chápanú problematiku manažmentu a riadenia ľudí.

Názvy modulov a ich rozsah:

Finančný manažment - 27 hodín
Krízový manažment - 33 hodín
Marketingový manažment - 66 hodín
Environmentálny manažment - 30 hodín
Prevádzkový manažment - 24 hodín

Cieľ vzdelávacej aktivity

Absolvent modulu pozná a vie riadiť procesy v cestovnom ruchu. Získa vedomosti z tvorby obchodnej a cenovej politiky, bude vedieť zostavovať rozpočet. Naučí sa špecifické rozdiely v štruktúre nákladov a výnosov v podniku cestovného ruchu, bude vedieť uplatňovať zásady kontrolingu v podniku. Vie analyzovať a vyhodnocovať situáciu na trhu, dokáže prispôsobiť ponuku služieb, resp. výsledného produktu požiadavkám klientov. Absolvent modulu pozná problematiku riadenia a uplatňovania zásad krízového manažmentu v podnikoch cestovného ruchu. Bude vedieť analyzovať aktuálnu situáciu a vedieť aplikovať získané vedomosti na nápravu situácie v praxi. Absolvent modulu pozná problematiku trhu a marketingových stratégií v segmente služieb cestovného ruchu. Získa vedomosti z ekonomiky cestovného ruchu, riadenia činností v sektore turistických služieb, uvádzania nových trhových ponúk, tvorby ceny a cenovej politiky, ako aj manažérskej komunikácie. Je spôsobilý vykonávať profesiu manažéra podniku, či regiónu cestovného ruchu. Dokáže identifikovať základné problémy životného prostredia v súčinnosti s cestovným ruchom, navrhovať ich riešenie a posúdiť možnosti efektívneho a šetrného pôsobenia človeka na životné prostredie. Má prehľad o environmentálnej legislatíve Slovenskej republiky. Uplatní sa na strednom a vrcholovom stupni riadenia podnikov cestovného ruchu, v regionálnych organizáciách cestovného ruchu, v projektových a poradenských organizáciách cestovného ruchu a regionálneho rozvoja.

Cieľová skupina absolventov:

Osoby pracujúce v cestovnom ruchu.

Realizácia kurzu:

Dištančno – prezenčný kurz, priama výučba je kombinovaná s riadeným samoštúdiom a konzultáciami.

Forma ukončenia:

Absolventi kurzu akreditovaného MŠ SR obdržia celoštátne platné osvedčenie.

Cena:

dohodou (podľa počtu prihlasených osôb a miesta konania)