VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Lektor

Na uvedený rekvalifikačný kurz bol spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR.

Cieľ vzdelávacej aktivity:

Účastníci si osvoja komplex odborných, didakticko – metodických poznatkov a praktických zručností nevyhnutných k vykonávaniu funkcie lektora vo vzdelávaní dospelých v oblasti, resp. odbore, pre ktorý má príslušnú odbornú kvalifikáciu a vzdelanie.

Cieľová skupina absolventov:

Kurz je určený pre záujemcov s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť vo vzdelávaní dospelých. Absolvovanie kurzu je nevyhnutnou podmienkou získania akreditácie od NIP na vykonávanie školiteľskej činnosti.

Realizácia kurzu:

Dištančno – prezenčný kurz, priama výučba je kombinovaná s riadeným samoštúdiom a konzultáciami. Prezenčná časť kurzu sa realizuje formou jednodňových sústredení. Jednotlivé sústredenia nasledujú po 2, resp. 3 týždňoch. Každý účastník obdrží pre potreby samoštúdia materiál spracovaný osobitne pre tento kurz.

Forma ukončenia:

Absolventi kurzu akreditovaného MŠ SR obdržiaceloštátne platné osvedčenie.

Časový rozsah aktivity:

Cena:

Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Opatrovateľstvo

Náš lektorský tím tvoria kvalifikovaní odborníci s pedagogickými skúsenosťami, ktorí sú pripravení na vedenie kurzov s vysokou mierou praktického prínosu pre Vás. Odborné vzdelávanie prebieha v prevádzkach partnerov.