VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Kuchár - kuchárka

Na uvedené rekvalifikačné kurzy bol udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore.

Profil absolventa:

absolvent vzdelávacieho programu má vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, predpisov HACCP, vie odbornú terminológiu svojho odboru, ekonomické a právne aspekty podnikania. Pozná kalkulácie a výpočty množstva spotreby surovín, správne technologické postupy, potrebné suroviny a zariadenia potrebné pre prípravu pokrmov studenej a teplej kuchyne, techniky expedície a estetickej úpravy jedál v bežnej prevádzke a pri slávnostných príležitostiach.

Učebný plán:

Kuchár - kuchárka: základy práce vo výrobnom stredisku, príprava pokrmov studenej kuchyne, príprava pokrmov teplej kuchyne, príprava minútok, príprava pokrmov pre rýchle občerstvenie.

Metódy výučby:

v teoretických témach výklad a precvičovanie. Praktické prebiehajú priamo v kuchyni a jedálni. Využíva sa ukážka a samostatná práca. Dôraz sa kladie predovšetkým na získanie praktických návykov a zručností.

Pomôcky a oblečenie ku kurzu:

* technológia prípravy jedál (pracovné oblečenie kuchára – zdravotné topánky, kuchárska blúza, nohavice, zástera a čiapka, kuchársky nôž, utierka)

* stolovanie (pracovné oblečenie muži – biela košeľa, motýlik, čierne nohavice, čierne ponožky, čierne poltopánky a pracovné oblečenie pre ženy – biela blúzka, čelenka, čierna sukňa, zdravotné topánky) + čašnícky otvarák

Upozornenie:

Pred nástupom na praktické vyučovanie je bezpodmienečne nutné odovzdať vyučujúcemu potvrdenie od lekára. To Vám vystaví Váš obvodný lekár na základe prehliadky.

Pozn.: v prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie v cene 30,- € + poplatok v hodnote 50,- € potrebný na vystavenie preukazu. Cena tohto školenia nie je zahrnutá v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.

Rozsah kurzu:

Cena:

Ukončenie kurzu:

Záverečná skúška pozostávajúca z písomnej i praktickej časti. Samostatná príprava konkrétneho menu, prestieranie a obsluha pod dohľadom skúšobnej komisie. Absolvent rekvalifikačného kurzu akreditovaného MŠ SR získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou pre výkon činnosti kuchár - kuchárka.

Fotogaléria

Fotografie z kurzu
Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.