VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Komunikácia so zákazníkom v komerčných službách cestovného ruchu

Na uvedený rekvalifikačný kurz bol spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Absolvent vzdelávacieho programu vie prezentovať názory a poznatky z oblasti cestovného ruchu v interkultúrnom a národnom prostredí. Počas priebehu vzdelávacieho programu sa absolvent naučí komunikovať so všetkými zainteresovanými v cestovnom ruchu, bude poznať princípy a metódy komunikácie s klientmi a bude vedieť viesť rokovania s partnermi. Absolvent kurzu získa aj praktické zručnosti, spoločenské vystupovanie, schopnosť kreatívne myslieť a pracovať.

Cieľová skupina absolventov:

Osoby pracujúce v cestovnom ruchu.

Realizácia kurzu:

Dištančno – prezenčný kurz, priama výučba je kombinovaná s riadeným samoštúdiom a konzultáciami. Prezenčná časť kurzu sa realizuje formou jednodňových sústredení.

Forma ukončenia:

Absolventi kurzu akreditovaného MŠ SR obdržia celoštátne platné osvedčenie.

Časový rozsah aktivity:

27 vyučovacích hodín

Cena:

dohodou (podľa počtu prihlasených osôb a miesta konania)