VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Elektrotechnické minimum

Vzdelávací program je určený pre tých, ktorí nemajú elektrotechnické vzdelanie a chcú získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Absolventi získavajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacie programu „Elektrotechnické minimum“ s platnosťou v celej SR a môžu potom hneď po absolvovaní tohto vzdelávacieho programu v našej spoločnosti získať aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. - § 21 elektrotechnik. Ďalšie stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (§ 22 - § 23) môžete získať neskôr, po nadobudnutí požadovanej dĺžky odbornej praxe.

Požadované vstupné vzdelanie (minimálne):

Profil absolventa:

Absolvent vzdelávacieho programu vie použiť správnu odbornú elektrotechnickú terminológiu v pracovnom styku, definovať základné elektrotechnické pojmy, elektrotechnické materiály používané v elektrotechnike na základe ich vlastností, definovať funkciu elektrických strojov a prístrojov, definovať siete a sústavy nízkeho, vysokého a veľmi vysokého napätia, základné druhy elektrických pohonov. Vie zvoliť účinné ochranné a istiace prvky v elektrických obvodoch. Vie samostatne čítať technické výkresy, elektrotechnické schémy, pracovné návody, vie merať s meracími prístrojmi elektrické veličiny a vyhodnotiť ich, navrhnúť, zostaviť, zapojiť a oživiť elektrické obvody. Pozná zásady poskytovania prvej pomoci v prípade úrazu elektrickým prúdom. Získa vedomosti a zručnosti potrebné na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Časový rozsah kurzu:

400 hod.
(z toho 100 hodín dištančnou formou)

Účastnícky poplatok:

650,- € + DPH
(t.j. 780,- € s DPH).