VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Cukrár - cukrárka

Na uvedené rekvalifikačné kurzy bol udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva, VVaŠ SR.

Vzdelávací program je určený záujemcom so základným, resp. stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v zariadeniach cukrárskej výroby, alebo si otvoriť v danej oblasti činnosti živnosť. Podmienkou je absolvovanie lekárskeho vyšetrenia pre pracovníkov v potravinárstve. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore.

Cieľ vzdelávacieho programu:

absolvent kurzu si osvojí komplex teoretických poznatkov z oblasti prípravy a technológie výroby základného sortimentu cukrárskych výrobkov, naučí sa obsluhovať a prakticky využívať strojno – technologické zariadenia potrebné k cukrárskej výrobe, bude disponovať vedomosťami a zručnosťami nevyhnutnými ku kvalifikovanému vykonávaniu cukrárskej činnosti.

Metódy výučby:

výklad problematiky spojený s praktickým výcvikom. Dôraz sa kladie na samostatnú prácu, získanie praktických návykov a zručností.

Spôsob ukončenia kurzu:

písomná a praktická skúška (samostatná príprava cukrárskeho výrobku). Absolvent rekvalifikačného kurzu akreditovaného MŠVVaŠ SR získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou pre výkon činnosti cukrár - cukrárka.

Učebný plán:

ekonomika, suroviny, odborné kreslenie, technológia, stroje a zariadenia, odborný výcvik

Pozn.: v prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie v cene 30,- € + poplatok v hodnote 50,- € potrebný na vystavenie preukazu. Cena tohto školenia nie je zahrnutá v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.

Rozsah kurzu:

Účastnícky poplatok:

Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.