VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Čašník - servírka

Na uvedený rekvalifikačný kurz bol udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Profil absolventa:

absolvent vzdelávacieho programu má vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, predpisov HACCP. Pozná odbornú terminológiu, ekonomické a právne aspekty podnikania, spoločenské pravidlá správania sa a komunikácie, pravidlá a techniku jednoduchej, zložitej obsluhy a obsluhy pri slávnostnom stolovaní. Pozná zásady obsluhy v spoločensko-zábavných strediskách.

Učebný plán:

základy hygieny, ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, ekonomické a právne formy podnikania, potraviny a nápoje, technológia prípravy pokrmov, psychológia obsluhy a predaja, spoločenské správanie, stolovanie.

Metódy výučby:

v teoretických témach výklad a precvičovanie. Praktické prebiehajú priamo v jedálni. Využíva sa ukážka a samostatná práca. Dôraz sa kladie predovšetkým na získanie praktických návykov a zručností.

Pomôcky a oblečenie ku kurzu:

Upozornenie:

Pred nástupom na praktické vyučovanie je bezpodmienečne nutné odovzdať vyučujúcemu potvrdenie od lekára. To Vám vystaví Váš obvodný lekár na základe prehliadky.

Pozn.: v prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie v cene 30,- € + poplatok v hodnote 50,- € potrebný na vystavenie preukazu. Cena tohto školenia nie je zahrnutá v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.

Rozsah kurzu:

Cena:

Ukončenie kurzu:

Záverečná skúška pozostávajúca z písomnej i praktickej časti. Samostatná príprava konkrétneho menu, prestieranie a obsluha pod dohľadom skúšobnej komisie. Absolvent rekvalifikačného kurzu akreditovaného MŠ SR získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou pre výkon činnosti kuchár - kuchárka.

Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.