VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Projekty

Projekty   Projekty   Projekty

Inovácia programov vo vzdelávaní v cestovnom ruchu – IVCR

"dopytovo – orientovaný projekt"

Všeobecné informácie o projekte:

Názov projektu:   Inovácia programov vo vzdelávaní v cestovnom ruchu – IVCR
ITMS kód projektu:   26120130020
Operačný program:   Vzdelávanie
Spolufinancovaný z:   Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky
Prioritná os:   2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie:   2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
Cieľová skupina:   Osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania pre sektor turistických služieb a služieb týkajúcich sa cestovného ruchu okrem zamestnancov ohrozených prepúšťaním, nízko kvalifikovaných zamestnancov a nezamestnaných.

Charakteristika cieľovej skupiny

1. Pracovníci manažmentu: Počet: 15
Predpokladaná veková štruktúra: 18 - 50 rokov
Geografické umiestnenie: Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Vzdelanostná úroveň: stredoškolské resp. vysokoškolské vzdelanie
Pohlavie: ženy a muži

2. Pracovníci, ktorí poskytujú služby: Počet: 35
Predpokladaná veková štruktúra: 18 - 50 rokov
Geografické umiestnenie: Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Vzdelanostná úroveň: stredoškolské resp. vysokoškolské vzdelanie
Pohlavie: ženy a muži

Celkový počet cieľovej skupiny: 50

Cieľ projektu: Zvyšovať kľúčové kompetencie osôb pracujúcich v oblasti cestovného ruchu tvorbou a realizáciou nových akreditovaných vzdelávacích programov
Špecifický cieľ projektu 1: Zvyšovať kvalitu vzdelávacích programov pre osoby pracujúce v oblasti cestovného ruchu
Špecifický cieľ projektu 2: Zvyšovať úroveň kľúčových kompetencií osôb pracujúcich v oblasti cestovného ruchu

Hlavné aktivity projektu:
1.1 Tvorba e-learningových vzdelávacích programov
2.1 Realizácia vzdelávania v cestovnom ruchu

Časový rámec realizácie Projektu: 01/2011 – 12/2012

Výdavky projektu: 331 766,00 EUR
Výška NFP: 315 177,70 EUR
Vlastné zdroje: 16 588,30 EUR