VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Masér - klasická masáž a športový masér

Na kurz Športový masér bol našej spoločnosti udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Predpokladom zaradenia do kurzu je predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť maséra. Kurz pozostáva z dvoch častí:

Cieľ kurzu:

účastníci získajú základné poznatky a praktické zručnosti nevyhnutné pre spôsobilosť pri vykonávaní činnosti masérstva. Výučba prebieha po dohode s účastníkmi 2 - 3x týždenne popoludní. V prípade dohody môžu kurzy prebiehať aj dopoludnia alebo počas víkendu. Účastníkom kurzu zabezpečíme ubytovanie priamo v zariadení, kde prebieha kurz.

Profil absolventa:

absolvent prezenčného kurzu „Športový masér“ bude spôsobilý kvalifikovane vykonávať masérsku činnosť v oblasti športovej klasickej. Môže sa pracovne a profesionálne uplatniť ako masér v celej šírke oblasti služieb starostlivosti o ľudské telo, príp. v športových zariadeniach a kluboch, fitness centrách, saunách, kúpeľných a rekreačných zariadeniach, relaxačných centrách, rehabilitačných strediskách (mimo oblasť zdravotníctva).

Charakteristika kurzu:

kurz má odborno - aplikačný charakter, kladie dôraz na osvojenie praktických zručností. Obsah kurzu tvorí teoretická a praktická časť:

Teoretická časť:

funkčná anatómia, fyziológia telesných cvičení, základy športového tréningu, regenerácia športovca - ergogenické prostriedky, traumatológia a úrazová zábrana v športe, tejping, boj proti dopingu, osobnosť športového maséra, športová masáž

Praktická časť:

sauna, zábaly, masáž klasická, ukážky a nácvik jednotlivých hmatov, jednotlivé zostavy, praktické absolvovanie masážnych procedúr a cvičení

Spôsob ukončenia kurzu:

písomný test a ústna skúška + praktická skúška, doklad

Časový rozsah kurzu:

Cena:

Akreditácia:

Fotogaléria

Fotografie z kurzu

http://www.minedu.sk/cinnost-sportoveho-odbornika-ako-podnikanie/

Aktuálne informácie ohľadne prevádzkovania činnosti a podnikania v oblasti športový masér nájdete na stránke Slovenskej komory masérov mimo zdravotníctva, ktorej sme členom - http://skmmz.sk/

Kurz je ukončený skúškami a úspešní účastníci dostanú certifikát v slovenskom jazyku, ktorý ich oprávňuje k vydaniu ,,Povolenia na podnikanie", alebo k tomu sa niekde zamestnať. POZOR, v tomto čase je prechodné nariadenie MŠ SR, počas ktorého sa upravuje povolanie Športový masér ako ,, Odborník v športe" a preto je to dočasne SLOBODNÉ POVOLANIE. Po ukončení kurzu sa každý, kto chce podnikať v tomto smere, musí registrovať v registri športových odborníkov a nie na živnostenskom úrade! Toto nariadenie prestane platiť, keď sa skončí legislatívne vypracovanie nového zákona o maséroch a príde do platnosti nový zákon, ktorý upravuje kompetencie masérov z akreditovaných kurzov na ,,Masér mimo zdravotníctva".

Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

V prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie v cene 30,- € + kolky v hodnote 50,- € potrebné na vystavenie preukazu, ktoré nie je zahrnuté v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Bankovanie
Reflexná masáž chodidiel
Indická antistresová masáž hlavy
Lymfodrenážna a anticelulitídna masáž
Manuálna lymfodrenáž tváre
Masáž lávovými kameňmi