VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Individuálne jazykové kurzy

Maximálne efektívna forma jazykového vzdelávania, pri ktorej lektor pracuje s jedným alebo dvoma študentmi. Ponúkame kurzy angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny, ruštiny a slovenčiny pre cudzincov.

Obsahové zameranie kurzov

Obsah individuálneho vzdelávania sa prispôsobuje požiadavkám klienta. Môže ísť o všeobecné zvyšovanie vedomostnej úrovne, prípravu na rôzne typy skúšok, prípravu na prijímací pohovor v cudzom jazyku alebo pobyt v zahraničí, ale aj o špecializované zameranie vzdelávania.

Organizácia kurzov

Organizačné podmienky ako aj tempo vzdelávania sú prispôsobené individuálnym požiadavkám klienta. V.A.J.A.K. s.r.o. na základe konzultácie odporučí najefektívnejšiu formu z hľadiska cieľa jazykovej prípravy a aktuálnej vedomostnej úrovne klienta. Východisková úroveň sa stanovuje na základe bezplatného vstupného testu. Jednotlivé výučbové bloky sa skladajú z vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 min.) alebo zo 60 minútových jednotiek. Overený a odporúčaný rozsah výučby je 2x týždenne po 2 vyučovacie hodiny. Minimálny počet hodín na otvorenie kurzu je 10.

Lektorské zabezpečenie

Lektorský zbor tvoria kvalifikovaní a skúsení slovenskí učitelia - absolventi pedagogických, filologických alebo filozofických fakúlt, špecializovaní na výučbu cudzieho jazyka pre dospelých. V kurzoch na vyšších vedomostných úrovniach je možné zabezpečiť výučbu pod vedením zahraničného lektora (anglický jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk).

Priestorové a technické zabezpečenie

Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra V.A.J.A.K. s.r.o., pobočka Trnava, Kapitulská ul. 28 (rožná budova za Malou synagógou). Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov. Na základe požiadavky klienta zabezpečíme výučbu aj v iných priestoroch.

Cena:

DOHODOU

Závisí od zvoleného rozsahu vyučovacej jednotky (45 min./60 min.), od lektora (zahraničný/slovenský), od náročnosti obsahového a materiálneho zabezpečenia, od priestorov, v ktorých výučba prebieha (doprava lektora)a pod.

Poplatok klient uhrádza v hotovosti do pokladne V.A.J.A.K. s.r.o. alebo prevodným príkazom.

Účastnícky poplatok zahŕňa:
Účastnícky poplatok nezahŕňa:
Platobné podmienky:

Klient je povinný uhradiť poplatok za dohodnutý počet vyučovacích hodín vopred na dobu jedného mesiaca, avšak minimálne za 10 vyučovacích hodín. V prípade neúčasti klienta ohlásenej najmenej 24 hodín pred plánovaným vyučovaním je dohodnutý náhradný termín vyučovania. V prípade, že neúčasť klienta nie je ohlásená najmenej 24 hodín pred plánovaným vyučovaním alebo nie je ohlásená vôbec, plánované hodiny sa považujú za odučené.Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 TrnavaAktuálne poskytujeme 10 % zľavy na nákup jazykovej literatúry pre našich študentov.