VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Intenzívny kurz anglického jazyka pre začiatočníkov

S možnosťou bezplatného štúdia prostredníctvom Úradu práce v rekvalifikačnom kurze REPAS+

Vzdelávací program je určený záujemcom so základným, resp. stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v zahraničí alebo v zahraničných spoločnostiach.

Cieľ vzdelávacieho programu je motivovať účastníkov ku štúdiu, odstrániť bariéry a rešpekt pred štúdiom cudzieho jazyka a naučiť ich základy všeobecnej komunikácie v angličtine. Kurz je zameraný na rozvoj a upevňovanie jazykových zručností v ústnom i písomnom prejave. Štruktúra programov, ktoré ponúkame, je modulová, takže ich možno v budúcnosti kombinovať a prispôsobovať potrebám poslucháčov. Absolventi kurzu si osvoja komplex praktických i teoretických poznatkov z anglického jazyka na základnej úrovni (A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca).

Metódy výučby:

Naši lektori sú špecialisti na výučbu dospelých. Používajú moderné metódy výučby, veľa doplnkového materiálu, usmerňujú, vedú, a najmä motivujú poslucháčov. Jazykové zručnosti sú v dôsledku nami používaných metód spoľahlivé, systematické a trvalé.

Kurz prebieha v moderných klimatizovaných priestoroch, vybavených potrebnou didaktickou technikou s možnosťou využitia WIFI free zóny.

Spôsob ukončenia:

písomná a ústna skúška na úrovni A1 + potvrdenie o znalosti jazyka na tejto úrovni

Časový rozsah:

90 vyuč. hod.

Organizácia výučby:

3x3 vyučovacie hodiny týždenne (po 15:00)
spolu 10 týždňov

Predpokladaný začiatok:

6. november 2017

Účastnícky poplatok:

360 € (s DPH)
*Je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu kurzu a režijné náklady.

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

V cene kurzu je zahrnutý študijný materiál. Samoplatcovia uhradia účastnícky poplatok v hotovosti pri nástupe na kurz alebo prevodom na účet. Úhrada je možná aj na 2 splátky.

Prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Akadémia Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, Vás prosíme aby ste nám oznámili túto skutočnosť. Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu. Bližšie informácie: Mgr. Marta Federičová, mobil: 0948/339 354, e-mail: jazyky.tt@vajak.skMiesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava