VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Kurz prípravy na maturitu z anglického jazyka- úroveň B1

Kurzy sú určené pre študentov tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl, ktorí si chcú prehĺbiť a doplniť znalosti anglického jazyka a pripraviť sa na maturitnú skúšku úrovne B1. Cieľom prípravy je osvojiť si techniky testovania jazykových prostriedkov a rečových zručností v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z nového modelu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka zodpovedajúcej požiadavkám Rady Európy.

Precvičované budú všetky zručnosti nevyhnutné pre úspešné zvládnutie externej, ale aj internej časti skúšky, pričom dôraz bude kladený predovšetkým na časť "počúvanie s porozumením". Práve táto zručnosť spôsobuje študentom najväčšie problémy a je zložité pripravovať sa na ňu v rámci samoštúdia.

Základnou študijnou literatúrou sú publikácie odporúčané Ministerstvom školstva SR – Nová maturita Monitor – testy a Nová maturita z angličtiny – základná úroveň B1. Doplnková literatúra je zostavovaná lektorským zborom a je prispôsobená vedomostnej frekventantov. Vyučovací proces je podporený používaním autentických doplnkových materiálov a audionahrávok.

Lektorský tím tvoria kvalifikovaní slovenskí lektori, ktorí majú dostatok informácií o realizácii nového modelu maturitných skúšok na stredných školách. Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra V.A.J.A.K. s.r.o. na Nám. SNP 6 (oproti knižnici pri parku, pri podjazde smer Sihoť). Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov. Bezplatné parkovanie je možné pred Športovou halou resp. pred plavárňou (futbalovým štadiónom).

Časový rozsah kurzu:

Realizácia kurzu:

Kurz prebieha dva krát v týždni po 2 vyučovacie hodiny v čase od 15.00 do 16.30 h., prípadne podľa dohody. Vyučovanie neprebieha počas školských prázdnin, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.

Cena:

Termín kurzu:

Účastnícky poplatok zahŕňa:
Účastnícky poplatok nezahŕňa:
Storno podmienky:

V.A.J.A.K. s.r.o. stanovuje nasledovné storno podmienky:

Účasť na kurze sa stornuje ku dňu, kedy klient telefonicky, faxom, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo V.A.J.A.K. s.r.o. oznámenie doručené.

Fotogaléria

Fotografie z kurzu
Aktuálne poskytujeme 10 % zľavy na nákup jazykovej literatúry pre našich študentov.