VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Individuálne jazykové kurzy

Maximálne efektívna forma jazykového vzdelávania, pri ktorej lektor pracuje s jedným alebo dvoma študentmi. Zabezpečujeme individuálnou formou anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, taliansky, ruský, arabský, čínsky a slovenský jazyk pre cudzincov.

Obsahové zameranie kurzov

Obsah individuálneho vzdelávania sa prispôsobuje požiadavkám klienta. Môže ísť o všeobecné zvyšovanie vedomostnej úrovne, prípravu na rôzne typy skúšok, prípravu na prijímací pohovor v cudzom jazyku alebo pobyt v zahraničí, ale aj o špecializované zameranie vzdelávania - obchodná komunikácia,...

Organizácia kurzov

Organizačné podmienky ako aj tempo vzdelávania sú prispôsobené individuálnym požiadavkám klienta. V.A.J.A.K. s.r.o. na základe konzultácie odporučí najefektívnejšiu formu vzdelávania z hľadiska cieľa jazykovej prípravy a súčasnej vedomostnej úrovne klienta, ktorá je stanovená na základe bezplatného vedomostného testu. Jednotlivé výučbové bloky sú skladané z vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 min.), pričom minimálny odporúčaný rozsah výučby je 2x týždenne po 2 vyučovacie hodiny.

Lektorské zabezpečenie

Lektorský zbor tvoria kvalifikovaní a skúsení slovenskí učitelia - absolventi pedagogických, filologických alebo filozofických fakúlt, špecializovaní na výučbu cudzieho jazyka pre dospelých. Pre výučbu na vyšších vedomostných úrovniach je možné zabezpečiť výučbu pod vedením zahraničného lektora (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk).

Priestorové a technické zabezpečenie

Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra V.A.J.A.K. s.r.o. na Nám. SNP 6 (oproti knižnici pri parku, pri podjazde smer Sihoť). Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov. Bezplatné parkovanie je možné pred Športovou halou resp. pred plavárňou.

Cena:

(Pozn.: cena môže byť po dohode upravená v závislosti vzdialenosti výučby od Trenčína)
Poplatok klient uhrádza v hotovosti do pokladne V.A.J.A.K. s.r.o. alebo prevodným príkazom.

Účastnícky poplatok zahŕňa:
Účastnícky poplatok nezahŕňa:
Platobné podmienky:

Klient je povinný uhradiť poplatok za dohodnutý počet vyučovacích hodín vopred na dobu jedného mesiaca, avšak minimálne za 10 vyučovacích hodín. V prípade neúčasti klienta ohlásenej najmenej 24 hodín pred plánovaným vyučovaním je dohodnutý náhradný termín vyučovania. Náhradný termín vyučovania je možné dohodnúť maximálne tri krát v jednom kalendárnom mesiaci. V prípade, že neúčasť klienta nie je ohlásená najmenej 24 hodín pred plánovaným vyučovaním, nie je ohlásená vôbec alebo bol náhradný termín v danom kalendárnom mesiaci dohodnutý už trikrát, plánované hodiny sa považujú za odučené.

Aktuálne poskytujeme 10 % zľavy na nákup jazykovej literatúry pre našich študentov.