VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Detská anglická jazyková škola

Detská anglická jazyková škola je určená deťom vo veku od 7 do 15 rokov. Podmienkou, aby dieťa mohlo navštevovať anglický jazyk je, aby vedelo čítať a písať. Detská anglická jazyková škola si kladie za cieľ umožniť deťom osvojiť si základy bežnej hovorovej angličtiny, získať dobrú výslovnosť a schopnosť porozumieť hovorené slovo. Výučba sa uskutočňuje formou hravej a skupinovej interakcie s využitím moderných učebníc, pričom sú zohľadnené schopnosti a vek žiakov. Žiaci pod vedením učiteľov postupujú podľa vybraných učebníc angličtiny, ktoré je potrebné si zakúpiť (7 - 10 rokov učebnice Stepping Stones, 10 - 15 rokov Snapshot alebo New Headway). Učitelia sú kvalifikovaní pedagógovia so špecializáciou na jazykovú výučbu detí.

Metodické a organizačné podmienky štúdia:

Štúdium pokrýva celý školský rok a člení sa do troch trimestrov:

Výučba prebieha počas celého školského roka, 1x týždenne po 2 vyučovacie hodiny, hneď po vyučovaní, resp. po obede na 7. Základnej škole (nižšie stupne) alebo v sídle V.A.J.A.K. s.r.o., na Nám. SNP 6 v Trenčíne (oproti knižnici pri parku, pri podjazde smer Sihoť). Počas školských prázdnin vyučovanie neprebieha.

Zaradenie detí do skupín:

Zápis žiaka:

Cena:

Účastnícky poplatok zahŕňa:
Účastnícky poplatok nezahŕňa:

Vstupný test za účelom zaradenia do príslušného vedomostného stupňa je bezplatný.

Storno podmienky:

V.A.J.A.K. s.r.o. stanovuje nasledovné storno podmienky:

Účasť na kurze sa stornuje ku dňu, kedy klient telefonicky, faxom, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo V.A.J.A.K. s.r.o. oznámenie doručené.

Fotogaléria

Fotografie z kurzu
Aktuálne poskytujeme 10 % zľavy na nákup jazykovej literatúry pre našich študentov.